Leidraad Bijzondere Journalistiek

1. Subsidieaanvragen moeten via het aanvraagformulier op de site worden ingediend en worden schriftelijk afgehandeld. Vooroverleg (per telefoon of per mail) is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Het verdient aanbeveling een aanvraag uiterlijk een week voor de deadline per mail in concept voor te leggen aan het bureau.

2. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor subsidieverlening. Zij moeten beschikken over journalistieke of andere schrijfervaring.

3. De projecten moeten resulteren in Nederlandstalige boeken, (series) artikelen voor Nederlandse kranten of tijdschriften of in audiovisuele publicaties.

4. Bij een aanvraag moet een toezegging van een uitgever of een redactie zijn gevoegd waaruit blijkt dat deze in beginsel bereid is de publicatie te verzorgen. Publicaties in eigen beheer worden niet gesubsidieerd.

5. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om het project doorgang te laten vinden en om de maker of de makers ervan voldoende te honoreren. Bij wijze van voorbeeld: een journalist werkt als freelancer en kan door het project gedurende enige tijd geen andere inkomsten verwerven; een journalist in vast dienstverband ziet zich genoodzaakt enige tijd onbetaald verlof op te nemen; bepaalde kosten worden niet gedekt door de verwachte opbrengst.

6. Subsidieverzoeken worden getoetst op de volgende criteria:

• het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek;
• het plan en de werkwijze moeten helder, doordacht en concreet zijn;
• vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn;
• er moet nieuw journalistiek onderzoek worden verricht (literatuur- en archiefonderzoek, gesprekken, interviews, overige researchwerkzaamheden);
• er moet eenheid in vorm zijn (een boek, artikel, of samenhangende reeks artikelen in een zelfde publiciteitsorgaan);
• het project moet, indien het een specialistisch onderwerp betreft, ook voor een bredere doelgroep interessant zijn; om die reden komen projecten bestemd voor vakbladen niet in aanmerking voor subsidie;
• geschiedkundige projecten dienen betrekking te hebben op het recente verleden en actualiteitswaarde te hebben.

Niet in aanmerking voor subsidie komen de volgende genres: fictie, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen of verzamelbundels, jubileumboeken, gelegenheids- of gedenkboeken, publicaties op gebied van voorlichting, educatie of hulpverlening.

Voor biografieën gelden aanvullende criteria:

• het moet gaan om een biografie die met journalistieke methoden tot stand komt en in een journalistieke stijl geschreven wordt;
• het moet gaan om personen die in hun eigen vakgebied toonaangevend zijn (geweest) en in het maatschappelijke, culturele of politieke leven een cruciale rol spelen of hebben gespeeld;
• het moet gaan om Nederlanders of om personen die een band met Nederland hebben.

7. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De subsidieaanvrager ontvangt doorgaans binnen vijf weken na de deadline schriftelijk bericht over de uitkomst.

8. In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een korte motivering van de beslissing van het bestuur. Indien de aanvrager zich niet in deze motivering kan vinden, dan kan een verzoek tot heroverweging van het bestuursbesluit worden ingediend, al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag die tegemoetkomt aan de bezwaren van het bestuur.

9. Het Fonds, in de persoon van directie, werknemers en bestuur, verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen. Wel vindt jaarlijks afstemming plaats met het Letterenfonds ten aanzien van de voorstellen voor biografieën van schrijvers en kunstenaars.

10. Het staat het Fonds vrij om zich, bij de besluitvorming, over de aanvraag te laten voorlichten door derden, mits de subsidieaanvrager daarin is gekend. Het Fonds zal deze derden uitdrukkelijk wijzen op de door hen in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

11. Bij elke publicatie moet als volgt melding worden gemaakt van de door het Fonds verleende ondersteuning: ‘Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten’ met vermelding van de website (www.fondsbjp.nl) en het logo van het Fonds.

12. De gesubsidieerde partij is verplicht om over de voortgang van zijn of haar project te rapporteren. Eventuele veranderingen ten aanzien van de inhoud, de publicatievorm of de uitgever dienen te worden voorgelegd aan de directeur. Boekprojecten dienen uiterlijk zes jaar na toekenning te zijn afgerond, artikelen(series) uiterlijk na twee jaar.

13. Indien nodig kunnen aangepaste voorwaarden worden vastgesteld.

14. Financiële afwikkeling. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

• voor een bijdrage aan het honorarium wordt uitgegaan van een maximumbedrag van €100,- per dag, met een maximum van €2.000 per full-time maand;
• onkosten (reis-, verblijf- en onderzoekskosten) worden à fond perdu toegekend. Productiekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking;
• er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor nog te verrichten werkzaamheden/nog te maken onkosten, gerekend vanaf de deadline van de betreffende subsidieronde;
• subsidies voor de totstandkoming van artikelen en reportages worden toegekend op basis van matching, waarbij het publicerend medium idealiter evenveel bijdraagt als het Fonds.
• bij boekprojecten moet tot 75 procent van het uitgekeerde honorariumbedrag worden terugbetaald uit eventueel te ontvangen royalty’s – met een maximum van 75% van de per jaar uit te keren royalty’s;
• desgevraagd moet de ontvanger van subsidiegelden een afrekening overleggen van de gemaakte kosten.

15. Het Fonds kan ertoe besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen danwel de resterende subsidie niet uit te betalen, indien:

• het project niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd binnen de afgesproken termijn;
• het project niet overeenkomstig de door het Fonds gehonoreerde aanvraag is uitgevoerd;
• de aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden;
• een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld;
• de door het Fonds BJP verleende steun niet in de publicatie(s) is vermeld.

Het Fonds kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie subsidie is verleend, besluiten van terugvordering af te zien.

16. De juridische kosten die mogelijk gepaard gaan met terugvordering komen voor rekening van de gesubsidieerde partij.

17. Deze leidraad zal van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds toegekende subsidies.