Schrijf je in voor de nieuwbrief

Leidraad Beurs Expertisebevordering

1. Beursaanvragen worden via het aanvraagformulier op de website ingediend en worden schriftelijk en/of per e-mail afgehandeld. Het Fonds BJP biedt aanvragers de mogelijkheid hun aanvraag als concept voor te leggen aan het bureau, waardoor eventuele feedback alvast verwerkt kan worden voor de definitieve aanvraag. Dit vooroverleg is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt en kan telefonisch of per mail (talentontwikkeling@fondsbjp.nl) plaatsvinden. Het bureau kijkt desgewenst eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

2. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor subsidieverlening. Aanvragers dienen aantoonbare affiniteit met de journalistiek te hebben en zijn bij voorkeur ten minste twee jaar professioneel werkzaam als journalist of hebben een hbo- of wo-opleiding journalistiek afgerond. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties en/of (lopende) projecten, getuigschriften of diploma’s. Journalisten dienen Nederlandstalig te zijn en te publiceren en gepubliceerd te hebben in Nederlandse media.

3. Aanvragen moeten betrekking hebben op expertisebevordering in de breedste zin van het woord, via trainingen, masterclasses, conferenties, workshops, stages, cursussen of andere activiteiten. De regeling richt zich nadrukkelijk op verdieping en uitbreiding van bestaande onderzoeksjournalistieke expertise.

4. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om de expertisebevordering doorgang te laten vinden. Bij wijze van voorbeeld: een journalist werkt als freelancer en kan gedurende het scholingstraject onvoldoende inkomsten verwerven om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

5. Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Beurs Expertisebevordering. De adviescommissie beoordeelt het belang van de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en, indien van toepassing, de aansluiting met de instelling of het programma waar de aanvrager het plan wil uitvoeren. Zij doet dit aan de hand van de onder punt 6 geformuleerde criteria.

Per aanvrager geldt een max. van één lopende toekenning binnen de Beurs Expertisebevordering.

6. Subsidieverzoeken worden getoetst op de volgende criteria:

Kwaliteit:

 • Geeft de aanvrager in diens praktijk tot dusver en in de aanvraag blijk van een kritische benadering die binnen de onderzoeksjournalistiek vereist is?
  Zijn de leerdoelen en, in aansluiting daarop, het plan, helder, doordacht en concreet?
 • Is het helder waarom aanvrager deze activiteit(en) wil gaan volgen en wat diegene ermee hoopt te leren?
 • Indien het een combinatie van activiteiten is; vormen de verschillende activiteiten een samenhangend geheel?

Context:

 • In hoeverre sluit het plan aan op de huidige journalistieke praktijk van de aanvrager?
 • Kan de voorgestelde expertisebevordering het beste op basis van het ingediende plan plaatsvinden?
 • Indien het een meelooptraject betreft, is dat bij een professionele instelling, organisatie of persoon?

Bereik:

 • In hoeverre dragen de verworven kennis en vaardigheden op afzienbare termijn bij aan de kwaliteit van (onderzoeks)journalistieke projecten van de aanvrager? Beschrijft de aanvrager daarvoor in de aanvraag specifieke plannen?
 • Geeft het plan naar verwachting een betekenisvolle en duurzame impuls voor de praktijk van de aanvrager?
 • Is er binnen de aanvraag aandacht voor het delen van de verworven kennis? In hoeverre kunnen andere journalisten leren van de opgedane kennis en vaardigheden?

Een Beurs Expertisebevordering kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de criteria in onderlinge samenhang. Aanvragen kunnen op onderdelen worden toegekend. De directeur-bestuurder van het Fonds BJP kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

7. De adviescommissie komt meerdere malen per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De subsidieaanvrager ontvangt doorgaans na maximaal zes weken na het indienen van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

8. Een Beurs Expertisebevordering kan niet worden aangevraagd door studenten die een journalistieke bachelor-, master- of PhD-opleiding volgen aan een Nederlandse Hogeschool of Universiteit of voor werkzaamheden als buitenpromovendus. De beurzen zijn evenmin bedoeld voor stages, uitzonderingen daargelaten (neem bij twijfel contact op met het bureau, via talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

9. In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een korte motivering van de beslissing van de adviescommissie. Indien de aanvrager zich niet in deze motivering kan vinden, dan kan schriftelijk een verzoek tot heroverweging van het commissiebesluit worden ingediend, al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag die tegemoetkomt aan de bezwaren van de commissie.

10. Het Fonds, in de persoon van directeur-bestuurder, commissieleden, werknemers en Raad van Toezicht, verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

11. Het staat het Fonds vrij om zich, bij de besluitvorming over de aanvraag te laten voorlichten door derden, mits de subsidieaanvrager daarin is gekend. Het Fonds zal deze derden uitdrukkelijk wijzen op de door hen in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

12. De aanvrager dient na honorering de bijdrage van het Fonds BJP waar mogelijk en relevant te vermelden en vraagt derden dat ook te doen.
Het Fonds BJP vindt het belangrijk dat kennis en ervaring die mede met publieke middelen is opgedaan breder en meer ‘open source’ wordt gedeeld en ten goede komt aan het veld. Gehonoreerde aanvragers kunnen worden benaderd om deel te nemen aan andere programma’s die het Fonds op het gebied van talentontwikkeling ontwikkelt.

13. Indien nodig kunnen aangepaste voorwaarden worden vastgesteld.

14. Financiële afwikkeling. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • De begroting bij de aanvraag wordt opgesteld op basis van de voorbeeldbegroting;
 • Voor een tegemoetkoming in inkomstenderving wordt uitgegaan van een bedrag van 125 euro per dag met een maximum van 2.500 euro per full-time maand. Om voor een tegemoetkoming in inkomstenderving in aanmerking te komen, dient de gewenste periode in de planning en begroting opgegeven en onderbouwd te worden. N.B. In verband met de corona-crisis kan er tijdelijk een tegemoetingkoming in de inkomstenderving vanaf de eerste dag van de activiteit worden aangevraagd, in plaats van, zoals gewoonlijk, vanaf de zesde dag. Een tegemoetkoming in inkomstenderving kan voor een periode van maximaal 10 maanden worden aangevraagd.
 • Onkosten (zoals cursusgelden, reis- en verblijfkosten) kunnen eveneens worden vergoed. N.B. Er wordt maximaal 80% van het totaalbedrag aan onkosten vergoed.
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor nog plaats te vinden activiteiten en nog te maken onkosten, gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag.
 • Beurzen worden toegekend op basis van matching, waarbij – indien van toepassing – de werkgever of opdrachtgever idealiter evenveel bijdraagt als het Fonds, of er een eigen bijdrage of bijdrage van derden is.
 • Desgevraagd dient de ontvanger van subsidiegelden een afrekening te overleggen van de gemaakte kosten.
 • De subsidie wordt in tranches uitgekeerd. De eerste tranche (75% van het toegekende bedrag) na ontvangst van het contract. De laatste tranche (25%) wordt uitgekeerd na afronding van de activiteit(en) en na ontvangst van het evaluatieformulier en een overzicht van de gemaakte kosten. Bij meelooptrajecten van meer dan twee maanden is er de optie voor uitbetaling per maand.

15. Het Fonds kan ertoe besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen dan wel de resterende subsidie niet uit te betalen, indien:

 • Het gesubsidieerde traject niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd binnen de afgesproken termijn;
 • Het project niet overeenkomstig de door het Fonds gehonoreerde aanvraag is uitgevoerd;
 • De aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden;
 • Een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld;
 • Het Fonds kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie de subsidie is verleend, besluiten van terugvordering af te zien.

16. De juridische kosten die mogelijk gepaard gaan met terugvordering komen voor rekening van de gesubsidieerde partij.

17. Deze leidraad zal van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds toegekende subsidies.