Leidraad – Regeling Onderzoeksjournalistiek

Download hier de Leidraad voor de Regeling Onderzoeksjournalistiek.

1. Subsidieaanvragen moeten via het formulier op de site worden ingediend en worden schriftelijk afgehandeld. Vooroverleg (per telefoon of per mail) is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Het verdient aanbeveling een aanvraag tot uiterlijk een week voor de deadline per mail in concept voor te leggen aan het bureau.

2. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor subsidieverlening. Zij moeten beschikken over journalistieke ervaring. Journalisten kunnen individueel of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Jonge journalisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om subsidie aan te vragen. Een deel van de beschikbare gelden is bestemd voor journalisten die publiceren in/voor lokale en regionale media.

3. De projecten moeten resulteren in Nederlandstalige producties die door ten minste één Nederlands medium worden gepubliceerd.

4. Bij een aanvraag moet een toezegging van een uitgever, een omroep of een redactie zijn gevoegd waaruit blijkt dat deze in beginsel bereid is de publicatie te verzorgen. Publicaties in eigen beheer worden in principe niet gesubsidieerd.

5. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om het project doorgang te laten vinden en om de maker of de makers ervan voldoende te honoreren. Bij wijze van voorbeeld: een journalist werkt als freelancer en kan door het project gedurende enige tijd geen andere inkomsten verwerven; een journalist in vast dienstverband wordt (al dan niet parttime) voor enige tijd vrijgesteld om aan een project te werken; bepaalde kosten worden niet gedekt door de verwachte opbrengst.

6. Subsidieverzoeken worden getoetst op de volgende criteria:
• Het dient te gaan om een project dat als onderzoeksjournalistiek aangemerkt kan worden volgens deze definitie, gebaseerd op de definitie van onderzoeksjournalistiek van de VVOJ;
• het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek;
• het plan en de werkwijze moeten helder, doordacht en concreet zijn;
• vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn;
• er moet nieuw journalistiek onderzoek worden verricht (literatuur- en archiefonderzoek, gesprekken, interviews, overige researchwerkzaamheden);
• er moet eenheid in vorm zijn (een boek, reportage, programma, podcast, artikel of samenhangende reeks artikelen in een zelfde publiciteitsorgaan);
• het project moet, indien het een specialistisch onderwerp betreft, ook voor een bredere doelgroep interessant zijn; om die reden komen projecten bestemd voor uitsluitend vakmedia niet in aanmerking voor subsidie;
• projecten dienen betrekking te hebben op het recente verleden en actualiteitswaarde te hebben.

Niet in aanmerking voor subsidie komen de volgende genres: fictie, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen of jubileum-, gedenk- of gelegenheidspublicaties en projecten op het gebied van voorlichting, educatie.

7. De beoordelingscommissie bestaat uit een delegatie van het bestuur, geadviseerd door commissieleden uit het onderzoeksjournalistieke veld. Deze commissie komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De subsidieaanvrager ontvangt doorgaans binnen een maand na de deadline schriftelijk bericht over de uitkomst.

8. In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een korte motivering van de beslissing. Indien de aanvrager zich niet in deze motivering kan vinden, dan kan een verzoek tot heroverweging van het besluit worden ingediend, al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag die tegemoetkomt aan de bezwaren van het bestuur.

9. Het Fonds, in de persoon van directie, werknemers, beoordelingscommissie en bestuur, verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

10. Het staat het Fonds vrij om zich, bij de besluitvorming, over de aanvraag te laten voorlichten door derden, mits de subsidieaanvrager daarin is gekend. Het Fonds zal deze derden uitdrukkelijk wijzen op de door hen in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

11. Bij elke publicatie moet als volgt melding worden gemaakt van de door het Fonds verleende ondersteuning: ‘Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van de Regeling Onderzoeksjournalistiek van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten’ met vermelding van de website (www.fondsbjp.nl) en het logo van het Fonds.

12. De gesubsidieerde partij is verplicht om over de voortgang van zijn of haar project te rapporteren. Eventuele veranderingen ten aanzien van de inhoud, de publicatievorm of het publicerend medium dienen te worden voorgelegd aan de directeur. Boekprojecten dienen uiterlijk vier jaar na toekenning te zijn afgerond, overige projecten uiterlijk na twee jaar.

13. Indien nodig kunnen aangepaste voorwaarden worden vastgesteld.

14. Financiële afwikkeling. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:
• voor een bijdrage aan het honorarium wordt uitgegaan van een maximumbedrag van €2.000 per full time maand;
• onkosten (reis-, verblijf- en onderzoekskosten) worden à fond perdu toegekend. Directe of indirecte productiekosten komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking;
• er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor nog te verrichten werkzaamheden/nog te maken onkosten, gerekend vanaf de deadline van de betreffende subsidieronde;
• subsidies worden toegekend op basis van matching, waarbij het publicerend medium idealiter evenveel bijdraagt als het Fonds;
• bij boekprojecten moet tot 75 procent van het uitgekeerde honorariumbedrag worden terugbetaald uit eventueel te ontvangen honoraria – met een maximum van 75% van de per jaar uit te keren royalty’s;
• desgevraagd moet de ontvanger van subsidiegelden een afrekening overleggen van de gemaakte kosten.

15. Het Fonds kan ertoe besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen dan wel de resterende subsidie niet uit te betalen, indien:
• het project niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd binnen de afgesproken termijn;
• het project niet overeenkomstig de door het Fonds gehonoreerde aanvraag is uitgevoerd;
• de aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden;
• een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld;
• de door het Fonds BJP verleende steun niet in of bij de publicatie(s) is vermeld.
Het Fonds kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie subsidie is verleend, besluiten van terugvordering af te zien.

16. De juridische kosten die mogelijk gepaard gaan met terugvordering komen voor rekening van de gesubsidieerde partij.

17. Deze leidraad zal van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds toegekende subsidies.

De leidraad van het Fonds BJP is bindend. Door indiening van een subsidieaanvraag verklaren de aanvragers zich te schikken naar de letter en de geest van deze leidraad. Zaken die aanleiding zouden kunnen geven tot betwisting en niet bepaald worden in de onderhavige leidraad, zullen door het bestuur van het Fonds BJP worden beslecht.