Leidraad Beurs Expertisebevordering

1. Beurs-aanvragen moeten via het aanvraagformulier op de website worden ingediend en worden schriftelijk en/of per e-mail afgehandeld. Vooroverleg is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Dat kan telefonisch of per mail (talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

2. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor subsidieverlening. Journalisten moeten minstens twee jaar professioneel werkzaam zijn als journalist of een hbo- of wo-opleiding journalistiek hebben afgerond. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties en/of (lopende) projecten, getuigschriften of diploma’s. Journalisten dienen Nederlandstalig te zijn en gepubliceerd te hebben in Nederlandse media.

3. Aanvragen moeten betrekking hebben op expertisebevordering in de breedste zin van het woord, via trainingen, masterclasses, conferenties, workshops, stages, cursussen of andere activiteiten. De regeling richt zich nadrukkelijk op verdieping en uitbreiding van bestaande onderzoeksjournalistieke expertise.

4. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om de expertisebevordering doorgang te laten vinden. Bij wijze van voorbeeld: een journalist werkt als freelancer en kan gedurende het scholingstraject onvoldoende inkomsten verwerven om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

5. Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Beurs Expertisebevordering. De adviescommissie beoordeelt het belang van de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en, indien van toepassing, de aansluiting met de instelling of het programma waar de aanvrager het plan wil uitvoeren. Zij doet dit op basis van:

 • toelichting op het plan en motivering waarom juist deze vorm van expertisebevordering duurzaam bijdraagt aan de professionele ontwikkeling;
 • de criteria (kwaliteit, context en bereik) zoals geformuleerd onder punt 6 van de Leidraad Beurs Expertisebevordering.
 • een selectie van publicaties uit de laatste 2 à 4 jaar;
 • cv van de journalist incl. 2 referenties;
 • begroting met een dekkingsplan;
 • aanbevelingsbrief van docent, redacteur, uitgever.

En indien van toepassing:

 • curriculum of programma van de instelling of organisatie waar de journalist een traject wil gaan volgen, aangevuld met relevante informatie, zoals eventueel de selectieprocedure voor toelating tot het programma;
 • motivering van de organisatie of internationale onderzoeksjournalist: waarom is de aanvrager daar op zijn plaats?
 • Wanneer een beurs wordt aangevraagd voor het volgen van een cursus of scholing waarvoor selectie aan de poort plaatsvindt, zal de beurs pas uitgekeerd worden zodra een bewijs van toelating kan worden overlegd.

6. Subsidieverzoeken worden getoetst op de volgende criteria:

  Kwaliteit:

 • Geeft de aanvrager in diens praktijk tot dusver en in de aanvraag blijk van een kritische benadering die binnen de onderzoeksjournalistiek vereist is?
 • Zijn het doel en, in aansluiting daarop, het plan, helder, doordacht en concreet?
  Context:

 • Stijgt het plan uit boven wat op basis van een reguliere onderzoeksjournalistieke praktijk mag worden verwacht?
 • Geeft het plan naar verwachting een betekenisvolle en duurzame impuls voor de praktijk van de aanvrager?
 • Kan de voorgestelde expertisebevordering het beste op basis van het ingediende plan plaatsvinden?
 • Indien het een meelooptraject betreft, is dat bij een professionele instelling, organisatie of persoon?
  Bereik:

 • Levert het traject, ook indien het een specialistisch onderwerp betreft, kennis op die ook voor een bredere doelgroep interessant is?
 • Heeft het plan naar verwachting binnen afzienbare tijd effect op de productie van de aanvrager?

Een Beurs Expertisebevordering kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Fonds BJP kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

7. De adviescommissie komt meerdere malen per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De subsidieaanvrager ontvangt doorgaans na maximaal zes weken na het indienen van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

8. Een Beurs Expertisebevordering kan niet worden aangevraagd door studenten die een journalistieke bachelor-, master- of PhD-opleiding volgen aan een Nederlandse Hogeschool of Universiteit of voor werkzaamheden als buitenpromovendus. De beurzen zijn evenmin bedoeld voor stages, uitzonderingen daargelaten (neem bij twijfel contact op met het bureau, via talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

9. In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een korte motivering van de beslissing van de adviescommissie. Indien de aanvrager zich niet in deze motivering kan vinden, dan kan een verzoek tot heroverweging van het commissiebesluit worden ingediend, al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag die tegemoetkomt aan de bezwaren van de commissie.

10. Het Fonds, in de persoon van directie, commissieleden, werknemers en bestuur, verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

11. Het staat het Fonds vrij om zich, bij de besluitvorming over de aanvraag te laten voorlichten door derden, mits de subsidieaanvrager daarin is gekend. Het Fonds zal deze derden uitdrukkelijk wijzen op de door hen in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

12. De aanvrager dient na honorering de bijdrage van het Fonds BJP waar mogelijk en relevant te vermelden en vraagt derden dat ook te doen. Het Fonds BJP vindt het belangrijk dat kennis en ervaring die mede met publieke middelen is opgedaan breder en meer ‘open source’ wordt gedeeld en ten goede komt aan het veld. Gehonoreerde aanvragers kunnen worden benaderd om deel te nemen aan andere programma’s die het Fonds op het gebied van talentontwikkeling ontwikkelt of om een kort verslag van hun ervaringen met de Beurs Expertisebevordering te overleggen.

13. Indien nodig kunnen aangepaste voorwaarden worden vastgesteld.

14. Financiële afwikkeling. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voor een tegemoetkoming in inkomstenderving wordt uitgegaan van een bedrag van 75 euro per dag met een maximum van 1.500 euro per full-time maand. Om voor een tegemoetkoming in inkomstenderving in aanmerking te komen, dient de gewenste periode in de planning en begroting opgegeven en onderbouwd te worden.
 • Onkosten (cursusgelden, reiskosten, visumkosten, verzekeringen, etc.) kunnen eveneens worden vergoed.
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor nog te verrichten activiteiten en nog te maken onkosten, gerekend vanaf de deadline van de betreffende subsidieronde.
 • Beurzen worden toegekend op basis van matching, waarbij de werkgever idealiter evenveel bijdraagt als het Fonds, of er een eigen bijdrage of bijdrage van derden is.
 • Desgevraagd dient de ontvanger van subsidiegelden een afrekening te overleggen van de gemaakte kosten.

15. Het Fonds kan ertoe besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen dan wel de resterende subsidie niet uit te betalen, indien:

 • Het gesubsidieerde traject niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd binnen de afgesproken termijn;
 • Het project niet overeenkomstig de door het Fonds gehonoreerde aanvraag is uitgevoerd;
 • De aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden;
 • Een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld;
 • Het Fonds kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie de subsidie is verleend, besluiten van terugvordering af te zien.

16. De juridische kosten die mogelijk gepaard gaan met terugvordering komen voor rekening van de gesubsidieerde partij.

17. Deze leidraad zal van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds toegekende subsidies.