Leidraad Beurs Jong Talent, traineeship 2019

1. Aanmeldingen moeten via het aanvraagformulier op de website worden ingediend en worden schriftelijk en/of per e-mail afgehandeld. Vooroverleg is mogelijk zonder dat het Fonds zich op enigerlei wijze vastlegt. Dat kan telefonisch of per mail (talentontwikkeling@fondsbjp.nl).

2. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een traineeship. Aanvragers zijn op het moment van aanvragen maximaal twee jaar afgestudeerd aan een erkende journalistieke opleiding in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Groningen, Utrecht, Tilburg, Zwolle, Ede), of zijn aantoonbaar maximaal twee jaar actief binnen de journalistiek. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties en/of (lopende) projecten, getuigschriften of diploma’s. Journalisten dienen Nederlandstalig te zijn en idealiter gepubliceerd te hebben in Nederlandse media.

3. Een traineeship in het kader van de Beurs Jong Talent kan uitsluitend worden aangevraagd voor een betaald werkverband van maximaal twee jaar bij een van mediapartners van het Fonds BJP. De regeling is bestemd voor in principe een fulltime traineeship. De Beurs Jong Talent wordt uitgekeerd aan de werkgever van de onderzoeksjournalist. De trainee gaat een arbeidsrelatie aan met de betrokken mediapartner voor in eerste instantie een periode van 12 maanden met de intentie om na een evaluatie met de werkgever en het Fonds BJP het traineeship te verlengen met maximaal 12 maanden.

4. Elke trainee wordt op de beoogde werkplek door een vast contactpersoon begeleid. Er vindt periodieke monitoring en begeleiding van het traject plaats door het Fonds BJP. Na honorering is de aanvrager verplicht deel te nemen aan de scholingsweken die het Fonds BJP verzorgt. Hiertoe wordt een plan opgesteld in samenspraak met redactie, trainee en Fonds BJP. De redactie stelt de aanvrager in staat deel te nemen aan 3 à 4 scholingsweken van 5 dagen per jaar.

5. Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een selectiecommissie. Deze selectiecommissie let op de capaciteiten van de aanvrager, de kwaliteit van de motivatie en de aansluiting met de redactie waar de aanvrager geplaatst wil worden. Zij doet dit op basis van:

 • Motivering: waarom juist deze redactie duurzaam bijdraagt aan de professionele ontwikkeling;
 • de criteria (kwaliteit, context en bereik) zoals geformuleerd onder punt 6 van de Leidraad Beurs Jong Talent.
 • een selectie van publicaties uit de laatste 2 jaar (maximaal twee publicaties: bestanden of links niet achter een betaalmuur);
 • cv van de journalist;

En optioneel:

 • referentie van de opleiding en/of scriptiebegeleider van de aanvrager;
 • overige referenties.

6. Aanvragen worden getoetst op de volgende criteria:

 1. Kwaliteit:
 • Geeft de aanvrager blijk van de professionele eigenschappen die binnen de onderzoeksjournalistiek vereist zijn?
 1. Context:
 • Heeft de aanvrager aandacht voor innovatieve methodes. Geeft de aanvrager blijk van diepgang en originaliteit?
 1. Bereik:
 • Geeft het traineeship naar verwachting een betekenisvolle en duurzame impuls aan de carrière van de aanvrager?

7. De selectiecommissie overlegt met betrokken mediapartners welke kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De redactie van de titel heeft bij het aanstellen van de trainee het laatste woord. De kandidaat dient rekening te houden met een procedure die meer dan vier weken in beslag zal nemen na het indienen van de aanvraag en ontvangt schriftelijk bericht over de uitkomst.

8. Een Beurs Jong Talent kan niet worden aangevraagd door journalisten die langer dan twee jaar zijn afgestudeerd of een journalistieke praktijk van meer dan twee jaar hebben. Neem bij twijfel contact op met het bureau via talentontwikkeling@fondsbjp.nl.

9. In geval van afwijzing in de eerste ronde ontvangt de aanvrager een brief van de beslissing van de selectiecommissie. Oordelen van de selectiecommissie zijn bindend.

10. Het Fonds, in de persoon van directie, commissieleden, werknemers en bestuur, verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

11. Het staat het Fonds vrij om zich, bij de besluitvorming over de aanvraag te laten voorlichten door derden, mits de subsidieaanvrager daarin is gekend. Het Fonds zal deze derden uitdrukkelijk wijzen op de door hen in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

12. De deelnemer dient de Beurs Jong Talent van het Fonds BJP waar mogelijk en relevant te vermelden en vraagt derden dat ook te doen. Het Fonds BJP vindt het belangrijk dat kennis en ervaring die mede met publieke middelen is opgedaan breder en meer ‘open source’ wordt gedeeld en ten goede komt aan het veld. Trainees kunnen worden benaderd om deel te nemen aan andere programma’s die het Fonds op het gebied van talentontwikkeling ontwikkelt. Na afloop wordt de trainee gevraagd als onderdeel van de evaluatie een kort verslag van zijn of haar ervaringen met de Beurs Jong Talent te overleggen.

13. Indien nodig kunnen aangepaste voorwaarden worden vastgesteld.

14. Financiële afwikkeling. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • De subsidie wordt door het Fonds BJP rechtstreeks aan het betrokken medium betaald.
 • Het geselecteerde talent krijgt een arbeidsovereenkomst van de werkgever conform de van toepassing zijnde CAO.
 • In samenspraak met Fonds BJP, redactie en kandidaat wordt een plan opgesteld van tijdens de beurs te verrichten werkzaamheden en het scholingstraject.

15. Het Fonds kan ertoe besluiten de regeling tussentijds te staken indien:

 • Het traject niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd;
 • Het traject niet overeenkomstig de aanvraag is uitgevoerd;
 • De aanvrager of de redactie in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden en/of aanvullende afspraken.

16. De juridische kosten die gepaard gaan met geschillen die voortkomen uit artikel 15, komen voor rekening van de gesubsidieerde partij.

17. Deze leidraad kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds toegekende subsidies.